GIÁ TRỊ ĐỀ XUẤT

  • Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
  • Kiểm tra soát xét số liệu và báo cáo kế toán
  • Điều chỉnh số liệu kế toán khi có các sai sót và các sự kiện sau ngày BCĐKT
  • Phát hiện các rủi ro kế toán và rủi ro hoạt động kèm đề xuất các biện pháp để giảm thiểu rủi ro

PHẠM VI CÔNG VIỆC

  1. Kiểm toán nội bộ tài chính kế toán
  2. Kiểm tra tổng quát sức khỏe tài chính doanh nghiệp