Book: BROKEN BUSINESS

“Broken Business: Seven Steps to Reform Good Companies Gone Bad” – José R. Hernandez – Language: English

“Kinh doanh tan vỡ: Bảy bước để cải cách các công ty tốt đã trở nên tồi tệ” của José R. Hernandez là cuốn sách tập trung vào việc xác định và giải quyết các vấn đề trong các tổ chức khiến họ sa sút hoặc phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau. Cuốn sách cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để cải cách và phục hồi các doanh nghiệp đã từng thành công nhưng gặp phải vấn đề.

Dưới đây là một số bài học và kiến thức quan trọng từ cuốn sách:

  1. Nhận thức vấn đề: Cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thừa nhận doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Đây là bước đầu tiên trong việc giải quyết các vấn đề và tìm kiếm giải pháp.
  2. Bảy bước cải cách: Tác giả trình bày khuôn khổ bảy bước để cải cách và vực dậy một doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Các bước này bao gồm chẩn đoán vấn đề, sắp xếp tổ chức, phát triển các nhà lãnh đạo, xây dựng nền văn hóa vững mạnh, v.v.
  3. Vai trò của Lãnh đạo: Cuốn sách nêu bật vai trò quan trọng của lãnh đạo trong việc hướng dẫn quá trình chuyển đổi. Các nhà lãnh đạo cần tích cực tham gia vào việc nhận biết các vấn đề và thúc đẩy sự thay đổi.
  4. Chẩn đoán vấn đề: Hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là điều cần thiết. Cuốn sách cung cấp hướng dẫn về cách phân tích và chẩn đoán những thách thức cụ thể mà doanh nghiệp đang gặp phải.
  5. Chuyển đổi văn hóa: Văn hóa đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công hay thất bại của công ty. Cuốn sách thảo luận về cách xây dựng một nền văn hóa hỗ trợ các giá trị và mục tiêu của công ty.
  6. Quản lý thay đổi: Quản lý thay đổi hiệu quả là rất quan trọng khi cải cách doanh nghiệp. Cuốn sách cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cách quản lý quá trình chuyển đổi và vượt qua những cản trở đối với sự thay đổi.
  7. Nghiên cứu các trường hợp và ví dụ thực tế: Tác giả sử dụng các nghiên cứu trường hợp thực tế và ví dụ thực tế để minh họa các nguyên tắc và bước cải cách doanh nghiệp tan vỡ.
  8. Tính bền vững: Cuốn sách cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc duy trì những thay đổi tích cực trong thời gian dài. Đó không chỉ là cách khắc phục nhanh chóng mà còn là việc thiết lập các giải pháp lâu dài.
  9. Sự tham gia của các bên liên quan: Sự tham gia của nhiều bên liên quan, bao gồm nhân viên, khách hàng và đối tác, là một yếu tố then chốt trong quá trình cải cách. Quan điểm và ý kiến đóng góp của họ có thể có giá trị.
  10. Đo lường tiến độ: Cuốn sách thảo luận về tầm quan trọng của việc đặt ra các mục tiêu rõ ràng và các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động chính (KPI) để theo dõi tiến độ trong suốt quá trình cải cách.

BROKEN BUSINESS” là tài liệu hướng dẫn dành cho các nhà lãnh đạo và tổ chức đang đối mặt với những thách thức, cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc để chẩn đoán các vấn đề và thực hiện các thay đổi để quay trở lại con đường dẫn đến thành công. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự lãnh đạo mạnh mẽ, văn hóa và hoạch định chiến lược trong quá trình cải cách.

Leave a Reply