4P & 7P

5S

ABC costing

BANI

Breakeven point

Change management

E-Stationary

Fintech & Regtech

KAIZEN

Định nghĩa về kaizen xuất phát từ hai từ tiếng Nhật: ‘kai’ có nghĩa là ‘thay đổi’ và ‘zen’ có nghĩa là ‘tốt’. Có thể hiểu Kaizen nghĩa là cải tiến liên tục để tốt lên.

KOTTER

Mô hình 8 bước để thay đổi của Tiến sĩ Kotter được giới thiệu trong cuốn sách năm 1995 “Leading Change” của ông. Ông đã đưa ra một khái niệm mới “quản trị sự thay đổi là sự tổng hợp các hoạt động quản trị nhằm chủ động phát hiện, thúc đẩy và điều khiển quá trình thay đổi của doanh nghiệp phù hợp với những biến động của môi trường kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển trong môi trường kinh doanh biến động”.

PDCA

Chu trình PDCA là một chu trình cải tiến liên tục trong hệ thống quản lý chất lượng. Chu trình PDCA bao gồm: Plan – Do – Check – Act là lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh.

PESTEL

PESTEL bao gồm 6 yếu tố:

  • Political (chính trị)
  • Economic (kinh tế)
  • Social (xã hội)
  • Technological (công nghệ)
  • Legal (pháp lý)
  • Environmental (môi trường)

Đây là 6 yếu tố tác động trực tiếp đến nền kinh tế nói chung và đến từng doanh nghiệp nói riêng. Các doanh nghiệp phải chịu những yếu tố bên ngoài này tác động vào một cách khách quan.

VRIO

Mô hình VRIO là một công cụ phân tích chiến lược quan trọng trong lĩnh vực quản lý chiến lược do Jay B. Barney đề xuất. VRIO là viết tắt của các thuộc tính quan trọng của một tài nguyên hoặc năng lực: Giá trị (Value), Hiếm có (Rarity), Khả năng bắt chước (Imitability), và Tổ chức (Organization). Bằng cách áp dụng VRIO vào quản lý tổ chức, các doanh nghiệp có thể đánh giá và xác định được những yếu tố quan trọng mang lại lợi thế cạnh tranh cho họ.

VUCA

VUCA là viết tắt của Volatility – Uncertainty – Complexity – Ambiguity có nghĩa tương ứng là sự biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ, được sử dụng để mô tả các tình huống khó hiểu và khó dự đoán kết quả.