GIÁ TRỊ ĐỀ XUẤT

  • Giao việc, theo dõi tiến độ công việc mọi lúc mọi nơi
  • Nhân viên chủ động lập kế hoạch và trao đổi thông tin trên từng mục công việc
  • Thu thập dữ liệu về tiến trình thực thi công việc và phân tích phục vụ cho các cải tiến năng cao hiệu suất
  • Tiết giảm thời gian và chi phí vận hành doanh nghiệp
  • Nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin quản trị doanh nghiệp

PHẠM VI CÔNG VIỆC