Qui trình vận hành doanh nghiệp là cách tổ chức và điều phối các hoạt động, quy trình và nguồn lực trong doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu kinh doanh. Nó bao gồm các bước và phương pháp cụ thể được thiết lập để thực hiện các hoạt động hàng ngày một cách hiệu quả và có hệ thống. Đây là cách doanh nghiệp quản lý và thực hiện các hoạt động của mình để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và đạt được hiệu suất cao.

Một qui trình vận hành doanh nghiệp bao gồm nhiều phần, mỗi phần thường liên quan đến một khía cạnh cụ thể của hoạt động. Các bước thường được xác định cụ thể để đảm bảo rằng công việc được thực hiện một cách có hệ thống và hiệu quả.

Các qui trình được tách nhỏ như: mua hàng – thanh toán, bán hàng – thu tiền, quản lý kho – Nhập xuất tồn, quản lý nhân sự, quản lý công nghệ thông tin,…

GIÁ TRỊ ĐỀ XUẤT

 • Tối ưu hóa quy trình công việc của bộ phận kế toán và các bộ phận liên quan
 • Tiết giảm thời gian và tăng hiệu suất công việc
 • Nâng cao năng lực nhân viên, tập trung vào các hoạt động tạo ra giá trị cho doanh nghiệp

PHẠM VI CÔNG VIỆC

 1. Rà soát hiện trạng tổng quan doanh nghiệp và qui trình hoạt động hiện tại
 2. Xác định mục tiêu và phạm vi
 3. Thu thập thông tin và phân tích
 4. Xác định và mô tả các bước
 5. Thiết kế qui trình
 6. Thử nghiệm
 7. Tối ưu hóa và cải tiến
 8. Hướng dẫn và đào tạo
 9. Theo dõi, đánh giá kết quả và chuyển giao