Dòng tiền là sự di chuyển của tiền và tương đương tiền (cash and cash equivalents) vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, dự án hoặc cấu trúc tài chính cụ thể. Đây là một chỉ số tài chính quan trọng được sử dụng để đánh giá tính thanh khoản, khả năng thanh toán nợ và tình hình tài chính tổng thể của một doanh nghiệp.

Thường có ba loại dòng tiền chính:

 1. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (Operating Cash Flow): Loại này liên quan đến tiền mà doanh nghiệp tạo ra hoặc sử dụng trong hoạt động kinh doanh chính. Nó bao gồm doanh thu và chi phí có liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh cốt lõi.
 2. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (Investing Cash Flow): Đây là dòng tiền từ mua và bán tài sản dài hạn như tài sản cố định, thiết bị và đầu tư. Nó cho thấy các khoản chi tiêu vốn và đầu tư của doanh nghiệp.
 3. Dòng tiền từ hoạt động tài chính (Financing Cash Flow): Loại dòng tiền này liên quan đến các hoạt động liên quan đến việc cung ứng tài chính cho doanh nghiệp, chẳng hạn như phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, trả cổ tức hoặc vay vốn. Nó thể hiện cách doanh nghiệp tài trợ hoạt động và mở rộng kinh doanh.

Phân tích dòng tiền quan trọng vì:

 • Thanh khoản: Nó thể hiện khả năng của doanh nghiệp để đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn.
 • Sức khỏe hoạt động: Dòng tiền tích cực từ hoạt động cho thấy doanh nghiệp có khả năng tạo ra đủ tiền để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh.
 • Tiềm năng đầu tư: Người đầu tư sử dụng dòng tiền để đánh giá khả năng sinh lời và rủi ro liên quan đến một khoản đầu tư.
 • Quản lý tài chính: Nó giúp hiểu cách doanh nghiệp quản lý tình hình tiền mặt và xem xét tính bền vững tài chính của một đơn vị.

Quản lý dòng tiền quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền để trả các khoản chi phí, đầu tư vào sự phát triển, trả nợ và xử lý tình huống không mong muốn. Phân tích dòng tiền định kỳ giúp ra quyết định thông minh, thực hiện chiến lược tài chính và duy trì sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Thiết lập ngân sách là quá trình lập kế hoạch và quản lý việc sử dụng tiền một cách cẩn thận và hợp lý để đáp ứng các mục tiêu tài chính cụ thể. Quá trình này bao gồm xác định các dự kiến về thu và chi trong một khoảng thời gian cụ thể (thường là một năm hoặc một quý), sau đó theo dõi và so sánh các số liệu thực tế với kế hoạch để đảm bảo rằng ngân sách được thực hiện đúng cách.

GIÁ TRỊ ĐỀ XUẤT

 • Thiết kế hệ thống quản lý dòng tiền, lập kế hoạch ngân sách và chuyển giao hướng dẫn vận hành hiệu quả
 • Sử dụng một cách tối ưu các nguồn lực hiện có
 • Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp về tài chính và quản trị doanh nghiệp để cung cấp dữ liệu thông tin cho việc lập kế hoạch được chính xác

PHẠM VI CÔNG VIỆC

 1. Rà soát hiện trạng tổng quan doanh nghiệp và tổ chức quản trị tài chính
 2. Kiểm tra các qui trình xử lý số liệu tài chính
 3. Xác định mục tiêu: kinh doanh, đầu tư, tài chính
 4. Lập báo cáo theo dõi dòng tiền thực tế
 5. Lập kế hoạch thu và chi và mức độ ưu tiên
 6. Kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn và chuyển giao