Các vấn đề chủ doanh nghiệp gặp phải

 • Đội ngũ hiện chưa có nhiều kinh nghiệm thiết kế hệ thống và xử lý vấn đề
 • Việc quản lý tài chính kế toán còn yếu và thiếu, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động
 • Chưa cung cấp được báo cáo đúng, đủ, kịp thời
 • Người quản lý không biết được tình hình thực tế của kết quả hoạt động kinh doanh

GIÁ TRỊ ĐỀ XUẤT

 • Thiết kế hệ thống kế toán tài chính và chuyển giao hướng dẫn vận hành hiệu quả
 • Sử dụng một cách tối ưu các phần mềm kế toán
 • Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp về kế toán để cung cấp dữ liệu thông tin cho hoạt động kinh doanh

PHẠM VI CÔNG VIỆC

 1. Rà soát hiện trạng tổng quan doanh nghiệp và tổ chức kế toán tài chính nội bộ
 2. Kiểm tra các quy trình xử lý số liệu
 3. Thiết kế hệ thống ghi nhận số liệu kế toán ban đầu và hạch toán tự động, import phần mềm
 4. Lập báo cáo tài chính (Báo cáo lãi lỗ, Cân đối kế toán, Các báo cáo chi tiết về tài sản, nguồn vốn, hàng tồn, công nợ…)
 5. Kiểm tra kết quả báo cáo hoàn chỉnh và áp dụng chính thức, chuyển giao công cụ