GIÁ TRỊ ĐỀ XUẤT

 • Thiết kế hệ thống kế toán quản trị và chuyển giao hướng dẫn vận hành hiệu quả
 • Hiểu được các yếu tố chi phí, đo lường, kiểm soát và quản trị chi phí
 • Sử dụng một cách hiệu quả các phần mềm hiện hữu để phân tích dữ liệu kinh doanh
 • Nắm được thông tin tài chính cho việc ra các quyết định kinh doanh
 • Lập Ngân sách, kiểm soát và quản trị thực hiện ngân sách

PHẠM VI CÔNG VIỆC

 1. Thu thập, phân tích và đánh giá dữ liệu lịch sử, các xử lý thực tế
 2. Kiểm tra thiết kế các báo cáo từ phần mềm kế toán hiện tại
 3. Thiết lập, điều chỉnh hệ thống dữ liệu đầu vào phục vụ cho báo cáo quản trị
 4. Điều chỉnh cách thức hạch toán, ghi nhận số liệu đầu vào với nhân viên kế toán
 5. Thiết kế báo cáo quản trị, phân tích kết quả hoạt động, công nợ, hàng tồn kho, chi phí, giá thành …
 6. Hiệu chỉnh, phát triển báo cáo theo yêu cầu quản trị và tổng hợp thành bộ báo cáo lõi
 7. Kiểm tra kết quả báo cáo hoàn chỉnh và áp dụng chính thức, chuyển giao công cụ

HỆ THỐNG DASHBOARD QUẢN TRỊ

Dashboard for Management

Dashboard for Sales

Dashboard for Finance

DEMO HỆ THỐNG DASHBOARD QUẢN TRỊ