GIÁ TRỊ ĐỀ XUẤT

  • Cung cấp báo cáo phân tích tổng quan các số liệu có liên quan hoạt động trong phạm vi gói dịch vụ
  • Xử lý lại các số liệu đáp ứng mục tiêu kế toán, mục tiêu quản trị doanh nghiệp
  • Hệ thống dữ liệu, thông tin doanh nghiệp được thiết kế theo mục tiêu quản trị của từng doanh nghiệp

PHẠM VI CÔNG VIỆC

  1. Rà soát hiện trạng tổng quan doanh nghiệp và qui trình hoạt động
  2. Kiểm tra các quy trình xử lý số liệu
  3. Phân tích dữ liệu
  4. Xử lý dữ liệu
  5. Thiết kế hệ thống dữ liệu
  6. Thiết kế hệ thống DashBoard
  7. Kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn và chuyển giao

DEMO DASHBOARD WITH POWER BI